Grave of the Fireflies

รีวิวอนิเมะ : Grave of the Fireflies (สุสานหิ่งห้อย) , 1988

Grave of the Fireflies (สุสานหิ่งห้อย) , 1988 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองที่เสื่อมโทรม เครื่องบินทิ้งระเบิดของอเมริกาทิ้งถังน้ำมัน Napalm ในเมืองต่างๆ ของญี่ปุ่น ทำให้เกิดพายุเพลิง ระเบิดเหล่านี้ ยาวกว่ากระป๋องแต่มีขนาดใหญ่พอๆ กัน ตกลงมาที่หางตามหลังผ้าที่กระพือปีก พวกมันเกือบจะเป็นภาพที่สวยงาม หลังจากที่พวกมันโจมตีแล้ว ก็เงียบไปครู่หนึ่ง…

Continue reading